هاست حرفه ای لینوکس اروپا

لینوکس حرفه ای 1 اروپا


 
43,800 تومان
Monthly

1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

8 عدد پست الکترونیک

2 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 اروپا


 
70,000 تومان
Monthly

2000 مگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

20 عدد پست الکترونیک

3 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 اروپا


 
91,000 تومان
Monthly

3000 مگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

30 عدد پست الکترونیک

4 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 اروپا


 
128,800 تومان
Monthly

5000 مگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد پست الکترونیک

5 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 اروپا


 
159,000 تومان
Monthly

7000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

70 عدد پست الکترونیک

7 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 اروپا


 
200,000 تومان
Monthly

10000 مگابایت فضا

300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

100 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 7 اروپا


 
263,000 تومان
Monthly

15000 مگابایت فضا

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

150 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 8 اروپا


 
313,500 تومان
Monthly

20000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

150 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده