هاست حرفه ای لینوکس ایران

لینوکس حرفه ای 1 ایران


 
43,800 تومان 39,420 تومان
شهري

   1000 مگابایت فضا

   40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   8 عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 ایران


 
70,000 تومان 63,000 تومان
شهري

   2000 مگابایت فضا

   80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   20 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 ایران


 
91,000 تومان 81,900 تومان
شهري

   3000 مگابایت فضا

   100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   30 عدد پست الکترونیک

   4 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 ایران


 
128,800 تومان 115,920 تومان
شهري

   5000 مگابایت فضا

   150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 ایران


 
159,000 تومان 143,100 تومان
شهري

   7000 مگابایت فضا

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   70 عدد پست الکترونیک

   7 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 ایران


 
200,000 تومان 180,000 تومان
شهري

   10000 مگابایت فضا

   300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 7 ایران


 
263,000 تومان 236,700 تومان
شهري

   15000 مگابایت فضا

   500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 8 ایران


 
313,500 تومان 282,150 تومان
شهري

   20000 مگابایت فضا

   600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   200 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده