هاست حرفه ای لینوکس ایران

لینوکس حرفه ای 1 ایران


 
35,700 تومان
ماهانه

   1000 مگابایت فضا

   40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   8 عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 ایران


 
57,000 تومان
ماهانه

   2000 مگابایت فضا

   80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   20 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 ایران


 
74,100 تومان
ماهانه

   3000 مگابایت فضا

   100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   30 عدد پست الکترونیک

   4 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 ایران


 
104,900 تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 ایران


 
129,600 تومان
ماهانه

   7000 مگابایت فضا

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   70 عدد پست الکترونیک

   7 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 ایران


 
154,400 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 7 ایران


 
214,200 تومان
ماهانه

   15000 مگابایت فضا

   500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 8 ایران


 
255,300 تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   200 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده