هاست ابری وردپرس اروپا

وردپرس ابری 1 اروپا


 
166,200 تومان
ماهانه

2000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

12 عدد پست الکترونیک

3 عدد پایگاه داده

وردپرس ابری 2 اروپا


 
232,700 تومان
ماهانه

3000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

18 عدد پست الکترونیک

5 عدد پایگاه داده

وردپرس ابری 3 اروپا


 
358,900 تومان
ماهانه

5000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

25 عدد پست الکترونیک

5 عدد پایگاه داده

وردپرس ابری 4 اروپا


 
490,200 تومان
ماهانه

10000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

80 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

وردپرس ابری 5 اروپا


 
602,700 تومان
ماهانه

15000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

100 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

وردپرس ابری 6 اروپا


 
878,000 تومان
ماهانه

20000 مگابایت فضا

نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

150 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده