هاست ابری وردپرس اروپا

وردپرس 1 اروپا


 
166,200 تومان
ماهانه

   2000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   12 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

وردپرس 2 اروپا


 
232,700 تومان
ماهانه

   3000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   18 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 3 اروپا


 
358,900 تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   25 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 4 اروپا


 
490,200 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   80 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 5 اروپا


 
602,700 تومان
ماهانه

   15000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 6 اروپا


 
705,400 تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده