هاست ابری وردپرس اروپا

وردپرس 1 اروپا


 
337,000 تومان 320,150 تومان
سه ماهه

   2000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   12 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

وردپرس 2 اروپا


 
471,800 تومان 448,210 تومان
سه ماهه

   3000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   18 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 3 اروپا


 
727,900 تومان 691,505 تومان
سه ماهه

   5000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   25 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 4 اروپا


 
418,000 تومان 397,100 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   80 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 5 اروپا


 
576,000 تومان 547,200 تومان
ماهانه

   15000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 6 اروپا


 
685,000 تومان 650,750 تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده