نمایندگی هاست لینوکس اروپا

نمایندگی لینوکس 1 اروپا


 
200,000 تومان
Maandelijks

5000 مگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

7 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 اروپا


 
360,000 تومان
Maandelijks

10000 مگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

15 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 اروپا


 
504,000 تومان
Maandelijks

15000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

20 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 اروپا


 
648,000 تومان
Maandelijks

20000 مگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

30 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 اروپا


 
725,800 تومان
Maandelijks

30000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 اروپا


 
933,500 تومان
Maandelijks

40000 مگابایت فضا

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

80 عدد تعداد اکانت