وردپرس 1 اروپا
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد پست الکترونیک
 • 2 عدد پایگاه داده
وردپرس 2 اروپا
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 12 عدد پست الکترونیک
 • 3 عدد پایگاه داده
وردپرس 3 اروپا
 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 18 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 4 اروپا
 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 25 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 5 اروپا
 • 7000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
 • 8 عدد پایگاه داده
وردپرس 6 اروپا
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 80 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده
وردپرس 7 اروپا
 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 100 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده