لینوکس 1 ایران
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • 8 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد پست الکترونیک
 • 1 عدد پایگاه داده
لینوکس 2 ایران
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 عدد پست الکترونیک
 • 1 عدد پایگاه داده
لینوکس 3 ایران
 • 1000 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 8 عدد پست الکترونیک
 • 2 عدد پایگاه داده
لینوکس 4 ایران
 • 2000 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 20 عدد پست الکترونیک
 • 3 عدد پایگاه داده
لینوکس 5 ایران
 • 3000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 عدد پست الکترونیک
 • 4 عدد پایگاه داده
لینوکس 6 ایران
 • 5000 مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
لینوکس 7 ایران
 • 7000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 70 عدد پست الکترونیک
 • 7 عدد پایگاه داده
لینوکس 8 ایران
 • 10000 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده