نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی لینوکس 1 ایران


 
200,000 تومان
ماهانه

5000 مگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

7 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 ایران


 
360,000 تومان
ماهانه

10000 مگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

15 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 ایران


 
504,000 تومان
ماهانه

15000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

20 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 ایران


 
648,000 تومان
ماهانه

20000 مگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

30 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 ایران


 
725,800 تومان
ماهانه

30000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 ایران


 
933,500 تومان
ماهانه

40000 مگابایت فضا

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

80 عدد تعداد اکانت