هاست دانلود ایران

هاست دانلود ایران HostDL1


 
78,000 تومان
ماهانه

25 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود ایران HostDL2


 
142,000 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود ایران HostDL3


 
194,000 تومان
ماهانه

75 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود ایران HostDL4


 
230,000 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود ایران HostDL5


 
522,000 تومان
ماهانه

250 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود ایران HostDL6


 
950,000 تومان
ماهانه

500 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

10 گیگابایت پورت شبکه