نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی لینوکس 1 ایران


 
200,000 تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   7 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 ایران


 
360,000 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   15 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 ایران


 
504,000 تومان
ماهانه

   15000 مگابایت فضا

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   20 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 ایران


 
648,000 تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   30 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 ایران


 
725,800 تومان
ماهانه

   30000 مگابایت فضا

   600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 ایران


 
933,500 تومان
ماهانه

   40000 مگابایت فضا

   1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   80 عدد تعداد اکانت