هاست حرفه ای لینوکس اروپا

لینوکس حرفه ای 1 اروپا


 
43,800 تومان
ماهانه

   1000 مگابایت فضا

   40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   8 عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 اروپا


 
70,000 تومان
ماهانه

   2000 مگابایت فضا

   80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   20 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 اروپا


 
91,000 تومان
ماهانه

   3000 مگابایت فضا

   100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   30 عدد پست الکترونیک

   4 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 اروپا


 
128,800 تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 اروپا


 
159,000 تومان
ماهانه

   7000 مگابایت فضا

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   70 عدد پست الکترونیک

   7 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 اروپا


 
200,000 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 7 اروپا


 
263,000 تومان
ماهانه

   15000 مگابایت فضا

   500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 8 اروپا


 
313,500 تومان
ماهانه

   20000 مگابایت فضا

   600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده