نمایندگی لینوکس 1 اروپا
 • 5000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 7 عدد تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس 2 اروپا
 • 10000 مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 15 عدد تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس 3 اروپا
 • 15000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 20 عدد تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس 4 اروپا
 • 20000 مگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 عدد تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس 5 اروپا
 • 30000 مگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس 6 اروپا
 • 40000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 80 عدد تعداد اکانت