گواهی امنیتی Comodo ssl

Positive ssl


 
129,500تومان
سالانه

Essential ssl


 
201,000تومان
سالانه

پیشنهاد شده برای سایت های تجاری کوچک و شخصی


ssl certificate


 
700,000تومان
سالانه

بهترین پیشنهاد برای سایت های متوسط و تجاری


Essential Wildcard


 
1,287,000تومان
سالانه

Positive Wildcard ssl


 
1,122,000تومان
سالانه