میزبانی وب ویژه پر بازدید

میزبانی تجاری کوچک


 
280,000تومان
ماهانه


10000 مگابایت فضا

500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

میزبانی تجاری متوسط


 
392,000تومان
ماهانه


20000 مگابایت فضا

600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

میزبانی تجاری بزرگ


 
510,000تومان
ماهانه


40000 مگابایت فضا

800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه