وردپرس 1 ایران

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد پست الکترونیک
 • 2 عدد پایگاه داده
وردپرس 2 ایران

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 12 عدد پست الکترونیک
 • 3 عدد پایگاه داده
وردپرس 3 ایران

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 18 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 4 ایران

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 25 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 5 ایران

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 7000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
 • 8 عدد پایگاه داده
وردپرس 6 ایران

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 80 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده
وردپرس 7 ایران

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.

 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 100 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده