هاست وردپرس

میزبانی وب وردپرس ۲ - ایران


 
22,800تومان
ماهانه


500 مگابایت فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

5 پست الکترونیک

2 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 2 - اروپا


 
26,800تومان
ماهانه


500 مگابایت فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

5 پست الکترونیک

2 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۳ - ایران


 
39,000تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12 پست الکترونیک

3 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 3 - اروپا


 
45,900تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12 پست الکترونیک

3 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۴ - ایران


 
62,500تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا هاست

100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

18 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 4 - اروپا


 
73,500تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا هاست

100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

18 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۵ - ایران


 
100,000تومان
ماهانه


4000 مگابایت فضا هاست

200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

25 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 5 - اروپا


 
117,700تومان
ماهانه


4000 مگابایت فضا هاست

200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

25 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۶ - ایران


 
138,200تومان
ماهانه


6000 مگابایت فضا هاست

300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

50 پست الکترونیک

8 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 6 - اروپا


 
162,600تومان
ماهانه


6000 مگابایت فضا هاست

300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

50 پست الکترونیک

8 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۷ - ایران


 
169,800تومان
ماهانه


8000 مگابایت فضا هاست

400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

80 پست الکترونیک

10 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 7 - اروپا


 
199,800تومان
ماهانه


8000 مگابایت فضا هاست

400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

80 پست الکترونیک

10 پایگاه داده