هاست وردپرس

میزبانی وب وردپرس ۱ - ایران


 
9,500تومان
ماهانه


250 مگابایت فضا هاست

25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

3 پست الکترونیک

1 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 1 - اروپا


 
11,200تومان
ماهانه


250 مگابایت فضا هاست

25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

3 پست الکترونیک

1 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۲ - ایران


 
14,500تومان
ماهانه


500 مگابایت فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

5 پست الکترونیک

2 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 2 - اروپا


 
17,100تومان
ماهانه


500 مگابایت فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

5 پست الکترونیک

2 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۳ - ایران


 
26,500تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12 پست الکترونیک

3 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 3 - اروپا


 
31,000تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا هاست

80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12 پست الکترونیک

3 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۴ - ایران


 
44,900تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا هاست

100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

18 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 4 - اروپا


 
52,800تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا هاست

100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

18 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۵ - ایران


 
81,000تومان
ماهانه


4000 مگابایت فضا هاست

200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

25 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 5 - اروپا


 
95,000تومان
ماهانه


4000 مگابایت فضا هاست

200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

25 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۶ - ایران


 
113,200تومان
ماهانه


6000 مگابایت فضا هاست

300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

50 پست الکترونیک

8 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 6 - اروپا


 
133,200تومان
ماهانه


6000 مگابایت فضا هاست

300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

50 پست الکترونیک

8 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس ۷ - ایران


 
142,200تومان
ماهانه


8000 مگابایت فضا هاست

400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

80 پست الکترونیک

10 پایگاه داده

میزبانی وب وردپرس 7 - اروپا


 
167,300تومان
ماهانه


8000 مگابایت فضا هاست

400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

80 پست الکترونیک

10 پایگاه داده